Oferta

Obszary działalności Kancelarii Adwokackiej

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z moją ofertą usług prawnych. W razie pytań dotyczących działalności kancelarii jestem do Państwa dyspozycji telefonicznie lub e-mailowo.

 Adwokat Dorota Gliszczyńska
 

Sprawy cywilne:

 • sprawy o naprawienie szkody (błędy medyczne, odszkodowania komunikacyjne, szkody na mieniu, szkody na osobie, zadośćuczynienie)
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy windykacyjne
 • sprawy o odszkodowania
 • sprawy o zadośćuczynienie
 • prawo własności intelektualnej
 • prawo autorskie
 • sprawy o prawo własności
 • sprawy ze stosunków zobowiązaniowych
 • sprawy spadkowe

Prawo pracy:

 • doradztwo prawne w zakresie nawiązywania, rozwiązywania oraz zmiany stosunku pracy
 • doradztwo prawne w zakresie tzw. klauzul o zakazie konkurencji w umowach o pracę
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy (m.in. powództw o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie)
 • pomoc prawna w zakresie mobbingu
 • pomoc prawna w zakresie zwolnień grupowych
 • pomoc prawna w razie niewypłacalności pracodawcy
 • pomoc prawna w zakresie egzekwowania wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach i innych należności z tytułu zatrudnienia

Sprawy administracyjne:

 • postępowaniem przed organami administracji publicznej na wszystkich jego etapach
 • proces inwestycyjny
 • proces budowlany – zaskarżanie decyzji administracyjnych

Sprawy gospodarcze:

 • doradztwo w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji podmiotów gospodarczych
 • stosunki cywilne pomiędzy przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej
 • prowadzenie spraw ze sporów gospodarczych

Prawo rodzinne:

 • rozwody
 • separacje
 • sprawy o podział majątku
 • ustalenie prawa do opieki nad dzieckiem
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • sprawy o ustalenie ojcostwa
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa
 • sprawy spadkowe
 • sprawy dotyczące zniesienia współwłasności
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

Prawo handlowe:

 • opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów, itp.
 • udzielanie porad prawnych
 • udzielanie konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta
 • zakładanie spółek handlowych – począwszy od aktu założycielskiego po rejestrację w KRS-ie

Sprawy karne:

 • sprawy o wykroczenia
 • obrona osób oskarżonych o przestępstwa karne
 • obrona osób oskarżonych o przestępstwa skarbowe
 • sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • sprawy o warunkowe zawieszenie wykonania kary
 • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • sprawy o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
 • reprezentowanie pokrzywdzonych na wszystkich etapach postępowania przygotowawczego oraz w postępowaniu sądowym

Prawo zamówień publicznych

 • opiniowanie dokumentacji przetargowej
 • weryfikacja postępowania przy badaniu i ocenie ofert
 • negocjacja umów
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu odwoławczym przed KIO
 • występowanie jako reprezentant interesów Zamawiającego
 • prowadzenie postępowania z ramienia Wykonawców

Usługi dodatkowe

Ponadto zajmuję się prowadzeniem spraw związanych z ustawą o lasach. Z uwagi na długoletnią już obsługę jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa – Nadleśnictw posiadam doświadczenie w ich reprezentowaniu. Działanie w tym obszarze pozwala mi na poszerzanie horyzontów naukowych.

​Dodatkowo prowadzę także obsługę Spółdzielni Mieszkaniowych, dzięki czemu mam wiedzę i doświadczenie w tematyce takiej, jak prawo spółdzielcze.

Od niedawna jestem zaangażowana też w obsługę prawną schroniska dla bezdomnych zwierząt, co pozwala mi na rozwijanie praktyki zawodowej.